ТБЙ декларация

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА КРЕДИТ В ТБЙ

ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
С настоящото заявявам, че кандидатствам за получаване на потребителски кредит и че желая да бъде
извършена предварителна проверка на моята платежоспособност с оглед евентуалното сключване на Договор за
потребителски кредит между нас, като в тази връзка декларирам, че:
1. „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД и „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД ми предоставиха
информация за:
1. Данните, които ги идентифицират като администратори на лични данни, а именно: „ТИ БИ АЙ
Банк” ЕАД
, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54,
ЕИК 131134023, вписано в регистъра на администраторите на лични данни съгласно Удостоверение №
0008057/20.10.2006 г. на КЗЛД; „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
Район „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 121554961, регистрирано като Администратор на лични
данни съгласно Удостоверение № 0003721 от КЗЛД; „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Юнак” № 11-13, ЕИК 131287026, вписано в регистъра на администраторите на лични
данни съгласно Удостоверение № 0003479/02.11.2004 г. на КЗЛД
2. Целите на обработването на предоставените от мен лични данни, а именно: за извършване на
предварителни кредитни проверки, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен потребителски кредит, от
„ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД по възлагане от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД на моята платежоспособност и
предварителна оценка на риска за „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно от „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД от
евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит с мен, за или във връзка с анализ на задълженията
ми, за събиране на вземания, за предотвратяване изпиране на пари и измами, за управление на сметките ми -
когато имам открити такива в „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на „ТИ БИ АЙ
Банк” ЕАД или съответно „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, за изграждане и развитие на системата за управление на
риска в „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно в „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, в т.ч. и за самообучение на
специализиран софтуер за оценка на риска, собственост на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и/или на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ”
ЕАД (важи и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит), както и за директен маркетинг по смисъла
на ЗЗЛД, включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни
SMS-и и e-mail-и, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти,
предоставяни от или с участието на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и/или на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД (важи и в случай, че
не сключа Договор за потребителски кредит);
3. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити
предоставените от мен лични данни
, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети
физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон, личните ми данни ще бъдат
обработвани само от оторизирани служители на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и
на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД по възлагане от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД и от физически и/ или юридически лица
със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл. 24 ЗЗЛД;
4. Задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от
отказ за предоставянето им
, а именно: личните данни се предоставят доброволно, с оглед възникването и
развитието на договорни отношения между „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД или съответно „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и мен,
като евентуалният ми отказ да предоставя личните си данни би означавал отказ от моя страна да встъпя в
договорни отношения с „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно с „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД;
5. Правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, а именно: за правата ми по
Глава пета ЗЗЛД, в т.ч.: за правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко
време да поискам от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно от „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и от „ЕКСПИРИЪН
БЪЛГАРИЯ” ЕАД потвърждение за това, дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите
на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се
разкриват; да получа съобщение до мен в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се
обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко
автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен, да поискам от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД,
съответно от „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и от „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД да заличат, коригират или блокират
моите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведомят третите
лица, на които са били разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение
на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия, да възразя пред „ТИ БИ АЙ Банк”
ЕАД, съответно пред „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и пред „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД срещу обработването на
личните ми данни при наличие на законово основание за това; да възразя срещу обработването на личните ми
данни за целите на директния маркетинг; да бъда уведомен/а, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв
път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имам възможност да
възразя срещу такова разкриване или използване, като правото ми на достъп и другите ми права се
осъществяват с писмено заявление до „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно до „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и до
„ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД, подписано от мен или от изрично упълномощено от мен лице, чрез нотариално
заверено пълномощно;
6. Срока за съхраняване на личните ми данни, а именно: а). „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно „ТИ
БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД ще съхраняват, обработват и използват предоставените
от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото Искане-декларация в
случай, че не сключа Договор за потребителски кредит, а в случай, че сключа такъв Договор ще бъда
допълнително уведомен/ а за срока за съхраняване.
б) Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „ТИ
БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и на „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ” ЕАД в качеството им на администратори на лични данни да
включат личните ми данни в съответната база данни, в т.ч. да съхраняват, обработват и използват всички
предоставени от мен лични данни (включително и тези, които евентуално ще им предоставям в бъдеще) за
изброените по-горе цели и срокове (включително и в случай, че не сключа Договор за потребителски кредит), като
ги упълномощавам да проверяват тяхната достоверност и актуалност посредством посещения на място в
жилището и/или местоработата ми, посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови
финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри и др., работодатели и други
източници, както и да искат от такива източници допълнителна информация за мен, в случаите когато намерят
това за необходимо във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за потребителски кредит. С
настоящото давам и изричното си съгласие, настоящата Декларация и копие от нея да бъдат съхранявани в
документалния архив на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно - на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и на „ЕКСПИРИЪН
БЪЛГАРИЯ” ЕАД за нуждите на евентуални бъдещи проверки по спазване на ЗЗЛД, независимо от това, дали ще
сключа Договор за потребителски кредит.
в) Давам изричното си съгласие, „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, съответно на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, и „ЕКСПИРИЪН
БЪЛГАРИЯ” ЕАД да съхраняват копия на моята лична карта за нуждите на пълната ми идентификация.